کلاس های تابستان 96 خانه ریاضیات

ثبت نام کلاس های تابستان 96 خانه ریاضیات بروجن شروع شد...

دانش آموزان علاقه مند می توانند تا 20 خردادماه 96 نسبت به ثبت نام کلاس های تابستانی به دفتر خانه ریاضیات واقع در چهارراه بهداشت، مدرسه غیردولتی مهر مراجعه نمایند.

شروع کلاسهای مقطع ابتدایی: 27 خردادماه

شروع کلاسهای مقطع متوسطه اول و دوم: 10 تیرماه

روزهای تشکیل کلاسهای دختران ( صبح روزهای زوج ]الف[ یا عصر روزهای فرد ]ب[)

روزهای تشکیل کلاسهای پسران ( صبح روزهای فرد ]الف[ یا عصر روزهای زوج ]ب[)

برنامه کلاس های تابستانی ابتدایی پسران * تابستان 1396 

ایام هفته

ساعت

کلاس 1

کلاس 2

کلاس 3

کلاس 4

کلاس 5

شنبه

17:30 16

مفاهیم و حل مساله2 (الف)

مفاهیم3 (الف)

حل مساله 4(الف)

مفاهیم 5(الف)

حل مساله6 (الف)

19 17:30

 

حل مساله3 (الف)

مفاهیم 4(الف)

حل مساله 5(الف)

مفاهیم6 (الف)

20:30 19

 

 

 

 

 

یک شنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

11:30 10

مفاهیم و حل مساله2 (ب)

مفاهیم3 (ب)

حل مساله 4(ب)

مفاهیم5 (ب)

حل مساله6 (ب)

13 11:30

 

حل مساله3 (ب)

مفاهیم 4(ب)

حل مساله5 (ب)

مفاهیم6 (ب)

دوشنبه

17:30 16

مفاهیم و حل مساله2 (الف)

 

حل مساله 4 (الف)

 

حل مساله6 (الف)

19 17:30

 

 

مفاهیم 4 (الف)

 

مفاهیم6 (الف)

20:30 19

 

 

 

 

 

سه شنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

11:30 10

مفاهیم و حل مساله2 (ب)

 

حل مساله 4 (ب)

 

حل مساله 6 (ب)

13 11:30

 

 

مفاهیم 4 (ب)

 

مفاهیم 6 (ب)

چهارشنبه

17:30 16

 

مفاهیم3 (الف)

 

مفاهیم5 (الف)

 

19 17:30

 

حل مساله3 (الف)

 

حل مساله5 (الف)

 

20:30 19

 

 

 

 

 

پنج شنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

11:30 10

 

مفاهیم3 (ب)

 

مفاهیم5 (ب)

 

13 11:30

 

حل مساله3 (ب)

 

حل مساله5 (ب)

 


برنامه کلاس های تابستانی ابتدایی دختران  * تابستان 1396

 

ایام هفته

ساعت

کلاس 1

کلاس 2

کلاس 3

کلاس 4

کلاس 5

شنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

11:30 10

مفاهیم و حل مساله2 (ب)

مفاهیم3 (ب)

حل مساله 4(ب)

مفاهیم5 (ب)

حل مساله6 (ب)

13 11:30

 

حل مساله3 (ب)

مفاهیم 4(ب)

حل مساله5 (ب)

مفاهیم6 (ب)

یک شنبه

17:30 16

مفاهیم و حل مساله2 (الف)

مفاهیم3 (الف)

حل مساله 4(الف)

مفاهیم 5(الف)

حل مساله6 (الف)

19 17:30

 

حل مساله3 (الف)

مفاهیم 4(الف)

حل مساله 5(الف)

مفاهیم6 (الف)

20:30 19

 

 

 

 

 

دوشنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

11:30 10

مفاهیم و حل مساله2 (ب)

 

حل مساله 4 (ب)

 

حل مساله 6 (ب)

13 11:30

 

 

مفاهیم 4 (ب)

 

مفاهیم 6 (ب)

سه شنبه

17:30 16

مفاهیم و حل مساله2 (الف)

 

حل مساله 4 (الف)

 

حل مساله6 (الف)

19 17:30

 

 

مفاهیم 4 (الف)

 

مفاهیم6 (الف)

20:30 19

 

 

 

 

 

چهارشنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

11:30 10

 

مفاهیم3 (ب)

 

مفاهیم5 (ب)

 

13 11:30

 

حل مساله3 (ب)

 

حل مساله5 (ب)

 

پنج شنبه

17:30 16

 

مفاهیم3 (الف)

 

مفاهیم5 (الف)

 

19 17:30

 

حل مساله3 (الف)

 

حل مساله5 (الف)

 

20:30 19

 

 

 

 

 


برنامه کلاس های تابستانی متوسطه اول پسران  * تابستان 1396

 

ایام هفته

ساعت

کلاس 1

کلاس 2

کلاس 3

کلاس 4

کلاس 5

کلاس 6

شنبه

17:30 16

 

 

 

 

 

 

19 17:30

 

 

 

 

 

 

20:30 19

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

10 8:30

 

 

 

 

 

 

11:30 10

 

 

 

 

 

 

13 11:30

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

17:30 16