برگزیدگان نهایی مسابقات ریاضی 96 - 95


برگزیدگان نهایی مسابقه بزرگ ریاضی 96 95  *  پایه دوم ابتدایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرسه

کد داوطلبی

مرحله اول

مرحله دوم

میانگین

رتبه

1

محمد امین

صالحی

پسرانه شاهد

164

80

67.71

73.86

1

2

گلنوش

نصیری

بهار اندیشه

38

60

71.88

65.94

2

3

شقایق

همایی

حضرت معصومه (س)

88

75

56.25

65.63

3

4

علیرضا

صالحی

اسماعیل اخوان

197

65

60.42

62.71

4

5

آریامن

پناهنده

هوشمندان

159

80

41.67

60.84

5

6

نیایش

مردانی

حکمت نور 1

13

70

51.04

60.52

6

7

ستایش

شاکری

حکمت نور 1

14

70

51.04

60.52

6

8

یلدا

شیروانی

حکمت نور 1

15

70

50

60

7

9

آریان

علیخانی

امام رضا

114

80

39.58

59.79

8

10

محمد امین

برجیان

پسرانه شاهد

163

80

37.5

58.75

9

11

امیر حسین

ولیزاده

امام رضا

96

75

40.62

57.81

10

برگزیدگان نهایی مسابقه بزرگ ریاضی 96 95  *  پایه سوم ابتدایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرسه

کد داوطلبی

مرحله اول

مرحله دوم

میانگین

رتبه

1

محمد طاها

اسماعیلی

پسرانه شاهد

356

73.68

62.5

68.09

1

2

عرفان

منتظری

22بهمن1

375

73.68

56.25

64.97

2

3

سید عارف

حسینی

22بهمن1

374

73.68

55.21

64.45

3

4

امیر محمد

حقیقت

پسرانه شاهد

348

63.16

64.58

63.87

4

5

حمید رضا

پناهپوری

22بهمن1

373

73.68

51.04

62.36

5

6

علیرضا

شیروانی

پسرانه شاهد

358

63.16

59.38

61.27

6

7

کامیار

خلیلی

امام رضا

303

52.63

68.75

60.69

7

8

علی

زمانی

پسرانه شاهد

351

57.89

57.29

57.59

8

9

عرشیا

اسکندری

پسرانه شاهد

359

63.16

50

56.58

9

10

آویسا

کارپرداز

حضرت معصومه

232

68.42

43.75

56.09

10

برگزیدگان نهایی مسابقه بزرگ ریاضی 96 95  *  پایه چهارم ابتدایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرسه

کد داوطلبی

مرحله اول

مرحله دوم