فراخوان دوم سمینار علوم ریاضی و چالش ها

فراخوان دوم

سمينار علوم رياضي و چالش ها

همانطور که در فراخوان نخست به اطلاع رسيده است، کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم، انجمن رياضي ايران، انجمن آمار ايران و دانشگاه تربيت مدرس، قصد دارند با مشارکت و حمايت ساير نهادها و محققان کشور ،سميناري را برگزار کنند. اين سمينار در روزهاي 92 و 03 مهر ماه 4021 در دانشگاه تربيت مدرس برگزار میشود. در اين سمينار راهبردي فقط معلمان، مدرسان، اعضاء هيئت علمی و ساير پژوهشگرانی دعوت ميشوند که طرحهای پژوهشی در زمينه محورهای سمينار انجام داده باشند. مقالات قابل طرح بايد به دبيرخانه سمينار ارسال شود و توسط کميته علمی همايش داوری گردد. برای مشاهده اهداف و محورهای سمينار میتوان به وبگاه www.scms1394.ir مراجعه کرد.

برنامه زمانبندي سمينار:

دريافت پيشنهادها براي ارائه برنامه هاي خاص (ميزگرد، تشکيل کميسيون و غيره) پايان ارديبهشت ماه 4021

دريافت اصل مقالات پايان تيرماه 4021

ارسال درخواست شرکت در سمينار 43 شهريور ماه 4021

پذيرش مقالا و تعيين شرکتکنندگان 41 شهرويور ماه 4021

ثبتنام نهايي پايان شهريور ماه 4021

از تمامي معلمان، مدرسان، محققان و علاقهمندان به توسعه علوم رياضي کشور دعوت ميشود مقالات علمي خود را که مبتني بر پژوهش مستند ميباشد، براي سمينار از طريق سايت مذکور ارسال نمايند.

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا