برگزاری جلسه دفاع مسابقه غیر حضوری2

جلسه دفاع دومین مسابقه غیر حضوری در روز سه شنبه مورخ 26 اسفند 93 برگزار گردید. بر اساس رأی داوران امتیازات برتر به شرح زیر بودند:
1- مارال ارباب زاده 35     2- آرش رضایی 33     3- بهدخت اشراقی و دلنواز منصوری 30     4- فروغ نادری و فاطمه کریمیان 28
همچنین نفرات برتر براساس مجموع امتیازات دو مرحله به صورت زیر است:
1- مارال ارباب زاده 59
2- فروغ نادری 52
3- دلنواز منصوری 48
4- فرناز علایی 46
5- درسا حائری 45

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا